Share Islam

supporting Share Islam on Facebook

Untuk Lailil , pengguna twitter dengan akun @laililn

Pada halaman ini, terdapat kesalahan teknis sehingga tulisan tidak rapi dan ada yang terpotong. namun file asli dapat didownload pada http://bit.ly/fEIBk1 atau http://www.mediafire.com/file/ay7y68oyff5rrxr/Untuk%20Laililn.docx. terima kasih


“Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu (Bahasa arab), agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.” QS 19:97

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. " QS 4:59

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya” QS 15:9

Anda Bilang:

Kamu yang bilang keliru krn kamu belum MEMBACA www.alislam.org !!

Saya Jawab:

Sebelum Anda memfitnah saya lagi di kemudian hari bahwasanya saya belum membaca dengan baik alislam.org , saya sudah mendowload beberapa pdf dari website tersebut dan mempelajarinya. Namun memang, saya belum membaca semua tulisan dari web tersebut. Karena saya yakin itu akan menghabiskan waktu saya, dengan alasan berikut :

1. Niat saya mempelajari Ahmadiyyah adalah melihat apakah ada pertentangan keyakinan mereka dengan Al-Quran dan AsSunnah serta penafsiran para Sahabat maupun Ulama terdahulu. Website berbahasa inggris dan saya membutuhkan waktu sangat lama untuk membaca hanya beberapa paragraf saja. Oleh karena itu, ada baiknya saya temukan jalan pintas, saya tanya-tanyain langsung saja kepada orang orang yang mengimani alislam.org . Seperti Dien Muhammad, Ahmad Hardiono, Anda, Marika Rahman, Mubarik Ahmad, Salman Ibadurrahman dan sebagainya.

2. Karena, saya percaya orang orang diatas yang merekomendasikan saya untuk membaca website tersebut adalah orang orang yang mengerti benar-benar penjelasan dengan bahasa inggris. Sedangkan saya, kurang jago bahasa inggris, bagaimana saya mau tahu penafsiran yang benar jikalau saya saja kesulitan dalam penulisan penafsiran tersebut.

3. Oleh karena itu, jelaslah sebabnya saya hanya membaca 2 pdf yaitu Ahmadiyyat or Qadianism dan True Islam, serta juga saya membaca website tersebut seperti penjelasan tentang MGA dan sebagainya.

Jelas bukan?

Anda bilang :

Krn itu web resmi Ahmadiyah!! Kamu pun bisa tanya-jawab di sana!! Itu pun kalo kamu bisa bahasa Inggris☺☺☺

Saya jawab :

Semoga penjelasan saya diatas dapat menjawab pernyataan Anda ini.Anda bilang :

Skrg sebutkan satu/1 golongan yg terbaik menurut nabi!! Golonganmukah?!?! Apa namanya???

Saya jawab :

Golongan terbaik menurut Al-Quran dan As-Sunnah.

1. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. QS 3:19

2. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. QS 5:3

3. Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. QS 9:33

4. Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. QS 3:85

5. Agama para Nabi. Berdasarkan hadits Rasullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Dari Abu Hurairah, Rasullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :”Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat, dan para Nabi itu saudara sebapak lain ibu, sedangkan agama mereka satu.” (HR Bukhari dan Muslim, Shahih)

6. Da’wah mereka adalah satu yaitu : Laailaaha illalllah

Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Beribadahlah kepada Allah (saja), dan jauhilah segala macam Thaghut", QS 16:36

Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri, QS 37:35

Namun, syari’at mereka berbeda. Setiap Nabi dan Rasul bersama umat mereka mempunyai syari’at, dan manhaj yang wajib diikuti oleh umat mereka. Setelah Allah mengutus Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia dan penutup para Nabi dan Rasul, maka wajiblah bagi seluruh manusia beriman kepada Beliau dengan mengikuti syari’at dan sunnahnya.

7. Golongan yang meyakini bahwa orang mu’min tidak akan kekal di neraka, sekiranya dia masuk neraka, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dengan ampunan dan rahmat Allah. Walaupun dia hanya memiliki keimanan yang sedikit sekali.

Dari Anas, dari Rasullah shallallahu ‘alaihi wasallam : “Akan keluar dari nearaka orang yang mengucapkan laa ilaa haillallah, padahal dihatinya hanya memiliki keimana seberat dzarrah.” (HR Bukhari dan Muslim, Shahih)

8. Golongan yang tidak syirik

Dari Anas bin Malik, dari Rasullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Sebesar-besar dosa besar ialah syirik kepada Allah”.

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya QS 4:116.

9. Golongan yang Rasullah shallallahu ‘alaihi wasallam berada di atasnya (berada di jalan tersebut) bersama para Shahabat beliau. Penjelasan yang cukup panjang akan ada di bawah ini.

Dari jalan Abu Hurairah

“Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 –atau 72- firqah, dan Nashara telah berpecah belah menjadi 71 – atau 72- firqah, sedangkan umatku akan berpecah belah menjadi 73 firqah. (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim. Shahih lighairihi)

Dari jalan Mu’awiyah bin Abu Sufyan.

“Sesungguhnya dua Ahli Kitab (Yahudi dan Nashara) mereka telah berpecah belah di dalam agama mereka menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat (Islam) ini, akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya berada di dalam neraka kecuali satu yaitu jama’ah.” (HR Abu Dawud, Ahmad, Hakim, Daarimiy, Shahih lighairihi)

Dari jalan ‘Auf bin Malik

“Yahudi telah berpecah belah menjadi 71, yang satu firqah berada di sorga, sedangkan yang 70 firqah berada di neraka. Dan Nashara pun telah berpecah belah menjadi 72 firqah, yang 71 firqah berada di neraka, sedangkan yang satu berada di sorga. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi 73 firqah, yang satu firqah berada di sorga, sedangkan yang 72 firqah berada di neraka.” Beliau ditanya : Ya Rasullah, siapa mereka? Beliau menjawab :”Al-Jama’ah”. (HR Ibnu Majah, Shahih)

Dari jalan Abdullah bin Amr Ash

“Sesungguhnya umatku akan mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Bani Israil selangkah demi selangkah. Sampai-sampai kalau ada diantara mereka yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, sesungguhnya akan ada diantara umatku yang melakukan perbuatan seperti itu. Dan sesungguhnya Bani Israil telah berpecah belah menjadi 72 firqah, dan umatku pun akan berpecah belah menjadi 73 firqah, semuanya masuk neraka kecuali yang satu firqah.” Mereka bertanya : “Siapakah dia (yang satu firqah) itu wahai Rasullah?”. Beliau menjawab : “Yang aku pada hari ini berada di atasnya (berada di jalan tersebut) bersama para Shahabatku”. (HR Tirmidzi, Hakim, Shahih Lighairihi)

Penjelasan.

1. Rasullah shallallahu ‘alaihi wasallam: diutus kepada umat manusia yang terbagi 2.:

a. Seluruh manusia yang terkena da’wah beliau, Yahudi, Nashara, Majusi, dan seterusnya.

b. Ummat yang menerima da’wah beliau yaitu umat Islam.

Yang dimaksud Ummatku adalah Umat Islam.

2. 1 Firqah Yahudi dan 1 Firqah Nashara akan masuk surga. Mereka yang hidup pada zaman Musa dan Isa. Atau mereka yang hidup sebelum diutusnya Rasullah shallallahu ‘alaihi wasallam sampai beliau diutus. Mereka adalah yang beriman kepada Musa dan Isa ‘alaihismas shalaatu was salaam, dan yang mengikuti manhaj keduanya. Yang beriman kepada Taurat dan Injil dan berpegang dengan keduanya

Namun orang Yahudi dan Nashara yang hidup setelah diutusnya Rasullah shallallahu ‘alaihi wasallam sampai hari ini dan seterusnya, mereka tetap berada di dalam agama mereka yang batil dan sesat. Maka semua firqah yang lain tersebut akan masuk neraka, kecuali sebelum mati mereka bertaubat dan beriman dengan meninggalkan agama mereka.

3. Umat Islam akan berselisih menjadi 73 firqah. Perselesihan ini adalah perselisihan atau perpecahan manhaj/cara beragama. Manhaj akan mengantarkan dan mengarahkan juga membentuk cara beragamanya seseorang, akidahnya, ibadahnya, dan sebagainya.

4. 72 Firqah tidak akan kekal di dalam neraka. Mereka tidak keluar dari islam, tidak semuanya atau sebagiannya.

5. Rasullah shallallahu ‘alaihi wasallam dulu pernah menyebutkan 2 golongan.

a. Khawarij

“Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka.” (HR Ahmad, Ibnu Majah. Shahih Lighairihi)

b. Qadariyyah

“Sesungguhnya akan ada di dalam umatku beberapa kaum yang mendustakan takdir.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Shahih lighairihi)


Anda bilang :

Oh ya?! Sebelumnya Aku tanya, gimana cara nabi Isa turun dari langit?? Tahukah??

Saya jawab :

Wallahu’alam. Saya belum mengetahuinya sama sekali. Ini adalah perkara gaib yang diluar akal dan pengetahuan saya saat ini. Dan ini akan terjadi atas kuasa Allah semata. Namun, disebutkan dalam hadits.

"Ketika mereka (kaum muslimin) sedang mempersiapkan diri untuk berparang dan meluruskan shaf-shaf, kemudian shalatpun didirikan. Maka turunlah Isa bin Maryam alaihis salam. Apabila musuh Allah (Dajjal) melihatnya, maka dia akan meleleh sebagaimana garam meleleh dalam air. Seandainya Nabi Isa membiarkannya, maka ia akan meleleh hingga hancur. Akan tetapi Allah memperlihatkan kepada mereka darah Dajjal di tombaknya."
(HR Muslim dalam Shahihnya : Kitab Al-Fitan Wa Asyrathus Saa'ah)

Dalam hadits lain

“Ketika dia dalam keadaan sperti itu, Allah mengutus Isa bin Maryam alaihis salam. Dia turun di sisi menara putih sebelah timur Damaskus dengan memakai pakaian yang dicelup dengan wars kemudian dengan za’faran, sambil meletakkan kedua telapak tangannya diatas sayap dua malaikat. Apabila dia menundukkan kepalanya maka mengucurlah air. Apabila dia mengangkat kepalanya maka bercucuranlah laksana mutiara. Dan tidak halal bagi seorang kafirpun yang mencium aroma nafasnya kecuali mati. Sedangkan (hembusan) nafasnya sejauh pandangan matanya. Kemudian Isa alaihissalam mencari Dajjal dan menadapatinya di bab Ludd. Lalu membunuhnya. Kemudian Isa Bin maryam alaihis salam mendatangi satu kaum yang Allah telah melindungi mereka dari Dajjal, lalu Isa alaihis salam mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan kepada mereka derajat mereka di surga. “ (HR Muslim dalam Shahihnya : Kitab Al-Iman, dan dalam Al-Fitan Wa asyrathus Saa’ah. Abu Dawud dalam Al-Maahim, Ibnu Majah dalam Al-Fitan, Ahmad)___________________________________________________________________________________________________________
Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika ada di tulisan ini yang tidak sesuai keduanya, maka tinggalkanlah. Segera ikuti Al-Quran dan Sunnah

Amalan Penghapus Dosa

1. beramal shaleh, bukan beramal salah(bid'ah)..
"Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang haq dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. " QS 47:2

"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. " QS 11:114-115

2. Taubat
"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai" QS 66:8

"kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " QS 25:70

kemudian juga dari hadits
3. bersabar ketika sakit atau mengalami musibah
dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Aku pernah menjenguk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ketika itu beliau sedang menderita rasa sakit yang sangat berat, lalu aku memegang beliau sambil berkata; "Wahai Rasulullah, sepertinya anda sedang menderita sakit yang sangat berat, " beliau menjawab: "Benar, rasa sakit yang menimpaku ini sama seperti rasa sakit yang menimpa dua orang dari kalian." Kataku selanjutnya; "Sebab itu anda mendapatkan pahala dua kali lipat." Beliau menjawab: "Benar, " kemudian beliau bersabda lagi: "Tidaklah seorang muslim yang menderita sakit atau yang lain, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya." (HR Bukhari)

4. memperbanyak sujud
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkata, 'Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu bersujud kepada Allah dengan suatu sujud melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dengannya, dan menghapuskan dosa darimu dengannya' (HR Muslim)

5. Umrah dan Haji.
"Umrah ke umrah adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain Surga" (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi)
"Barangsiapa melakukan ikhlas karena Allah tanpa berbuat keji dan kefasiqan, maka ia kembali tanpa dosa sebagaimana waktu ia dilahirkan oleh ibunya." (HR Bukhari, Muslim dan lainnya)


bahkan yaa, dosa orang yang hampir berzina pun bisa dihapus.
ada hadits yang terkait dengan QS 11:114 diatas
dari Abdullah, dia berkata; "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu dia berkata; 'Ya Rasulullah! Aku telah berdosa, karena aku bermesraan dengan seorang perempuan di pinggir kota Madinah. Aku telah berbuat dosa dengannya selain bersetubuh. Maka hukumlah aku dengan hukuman apa saja yang anda hendaki.

Maka Umar bin Khaththab berkata kepadanya; 'Seandainya engkau menutup rahasia dirimu, niscaya Allah telah menutupi kesalahanmu itu.' Kata Abdullah; 'Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak membantah sedikitpun ucapan Umar tersebut.' Maka berdirilah laki-laki itu kemudian pergi.

Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh seseorang menyusul dan memanggilnya kembali. Kemudian beliau bacakan kepadanya ayat ini: 'Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya segala perbuatan yang baik menghapuskan (dosa) segala perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.' (QS Hud: 114).

Maka bertanyalah seseorang dari suatu kaum yang hadir; 'Ya Nabiyullah! Apakah ayat itu ditujukan khusus baginya? ' Jawab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 'Bahkan untuk seluruh umat manusia.' (HR Muslim)

___________________________________________________________________________________________________________
Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika ada di tulisan ini yang tidak sesuai keduanya, maka tinggalkanlah. Segera ikuti Al-Quran dan Sunnah

Followers