Share Islam

supporting Share Islam on Facebook

Kekafiran

A. Menyembah selain Allah
 

"Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. " QS 23:117

"Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja." QS 60:4

B. orang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Hari Akhirat, Malaikat, kitab dan para
Nabi sesuai dengan sifat dan apa yang dijelaskan pada Al-Qur'an juga Hadits. Satu aja gak diimani, maka dia telah kufur


"Iman itu adalah engkau (1) beriman kepada Allah, (2) malaikat-malaikat-Nya, (3) Kitab-kitab-Nya, (4) Rasul-rasul-nya (5) dan hari Akhir, serta (6) beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk." (HR Muslim)
"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi  QS 2:177"
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya,  QS49:15


C. orang yang tidak percaya Al-Qur'an dan membenarkannya


"Dan orang-orang kafir berkata: "Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Quran ini dan tidak (pula) kepada kitab yang sebelumnya." Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadap kan perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman." QS 4:31

"Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih."
QS 16:104


D. mempercayai ada tuhan selain Allah, adalah kafir.


"Katakanlah: " Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrahpun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya." QS 34:22

E. mempersekutukan Allah

"Apakah mereka mempersekutukan (Allah dengan) berhada-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatupun?" QS 7:192

F. mempercayai dukun dan peramal

"Barangsiapa yang mendatangi seorang peramal atau dukun, kemudian membenarkan apa yang ia katakan maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad." (HR Ahmad)

G. Orang yang tidak beriman kepada Hari Akhir beserta kejadian-kejadiannya, hisabnya dan sebagainya seperti telah dijelaskan pada Al-Qur'an dan hadits


Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), QS 9:29

H. tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), QS 9:29
tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu Islam

"Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." QS 109:1-6

Mengenai Pilkada DKI Besok

Mengenai pilkada DKI besok.


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." QS 5:51

Lihat larangan yang lain dalam QS 3:118, 4:89, 4:144, 5:57, 9:23, 60:1


Toleran dalam Islam yaitu membolehkan mereka beribadah masing-masing. Tapi tidak sampai menjadikan pemimpin.

Kualitas leadershipnya kita belum tahu pasti apakah 5 tahun ke depan baik atau buruk. Tetapi akidahnya kita sudah tahu pasti.

Pilihlah pemimpin yang Islam, sesungguhnya yang dapat memperbaiki kehidupan kita adalah Allah. Yang dapat menolong kita orang-orang Islam sendiri, bukan orang kafir.

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, "QS 5:55

"Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang." QS 5:56

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. " QS 98:6


Bukankah kemampuan untuk memperbaiki kerusakan yang ada di Jakarta itu ada pada Allah? Makanya rakyatnya pada bertakwa dong.

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. " QS 65:2


Wajar sih Jakarta jelek banyak korupsi, ancur lebur. Orang rakyatnya juga ngasal, judi, miras, dugem, zina, gak tutup aurat kok.

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." QS 7:96


Semoga tulisan ini dapat membawa manfaat. 


___________________________________________________________________________________________________________ Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika ada di tulisan ini yang tidak sesuai keduanya, maka tinggalkanlah. Segera ikuti Al-Quran dan Sunnah

Keutamaan Dakwah


___________________________________________________________________________________________________________
Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika ada di tulisan ini yang tidak sesuai keduanya, maka tinggalkanlah. Segera ikuti Al-Quran dan Sunnah

Followers