Share Islam

supporting Share Islam on Facebook

Dajjal

Dajjal

berasal dari kata Ad-Dajli : menutupi
Asal Ad-Dajli maknanya : mencampur adukkan,
dikatakan Dajjala : apabila ia memberikan kesamaran dan menipu.

berikut hadits yang berkaitan dengan Dajjal

1.) dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata; "Kemudian Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berdiri di hadapan manusia, lalu memuji Allah yang Dia satu-satunya yang paling berhak dipuji kemudian Beliau menyebutkan masalah ad-Dajjal dan bersabda: "Sungguh aku mengingatkan kalian tentangnya dan tidak ada seorang Nabi pun kecuali telah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal itu. Sungguh Nabi Nuh 'Alaihissalam telah mengingatkan kaumnya. Akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang para Nabi (sebelumku) belum pernah mengatakannya, yaitu bahwa ad-Dajjal itu a'war (buta sebelah matanya) dan sesungguhnya Allah tidaklah buta sebelah". (HR Bukhari dalam Al-Fitan, Muslim dalam Kitab Al-Fitaan Wa Asyrathis Saa'ah, At-Tirmidzi dalam A-Fitan, Ahmad)

2.) dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah kalian aku ceritakan tentang ad-Dajjal yang belum pernah diceritakan oleh seorang Nabipun kepada kaumnya, yaitu bahwa dia itu buta sebelah matanya dan dia datang dengan perumpamaan surga dan neraka. Maka yang dikatakanya sebagai surga sesungguhnya adalah nereka dan aku ceritakan kepada kalian sebagaimana Nabi Nuh Alaihissalam menceritakannya kepada kaumnya". (HR Bukhari dalam Ahaadits Al-Anbiya, Muslim dalam Kitab Al-Fitaan Wa Asyrathis Saa'ah)

3.) "Sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Sedangkan Dajjal buta mata sebelah kanannya. Matanya seperti buah anggur yang menjorok.(Inabatun Thaafiyatun)" (HR Bukhari dalam Ahaadits Al-Anbiya, Muslim Al-Iman, Ahmad)

4.) dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahwasanya Abu Sa'id mengatakan, Suatu hari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menceritakan kepada kami suatu Hadits panjang tentang dajjal, diantara yang beliau ceritakan kepada kami saat itu ialah, beliau bersabda: "Dajjal datang dan diharamkan baginya untuk memasuki Kota Madinah, lantas ia singgah di lokasi yang tak ada tetumbuhan dekat Madinah, kemudian ada seseorang yang mendatanginya yang ia adalah sebaik-baik manusia atau diantara manusia terbaik, dia berkata; 'saya bersaksi bahwa engkau adalah dajjal, yang Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah ceritakan kepada kami.' Kemudian dajjal mengatakan; 'Apa pendapat kalian jika aku membunuh orang ini lantas aku menghidupkannya, apakah kalian masih ragu terhadap perkara ini? ' Mereka menjawab; 'tidak'. Maka Dajjal membunuh orang tersebut kemudian menghidupkannya, namun orang tersebut tiba-tiba mengatakan; 'Ketahuilah bahwa hari ini, kewaspadaanku terhadap diriku tidak sebesar kewaspadaanku terhadapmu! ' Lantas dajjal ingin membunuh orang itu, namun ia tak bisa lagi menguasainya." (HR Bukhari dalam Shahihnya : Kitab Al-Fitan, Muslim dalam Shaihnya : Kitab Al-Fitaan Wa Asyrathis Saa'ah)


5.) dari Abu Bakrah berkata dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Malaikat menjaga kota Madinah dari (dimasuki) ad-Dajjal". (HR Bukhari)

6.) Telah menceritakan kepada kami Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Yazid bin Jabir telah menceritakan kepadaku Yahya bin Jabir Ath Tho`i hakim Himsh, telah menceritakan kepadaku Aburrahman bin Jubair dari ayahnya, Jubair bin Nufair Al Hadlrami ia mendengar An Nawwas bin Sam'an Al Kilabi. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Mihran Ar Razi, teks miliknya, telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Yahya bin Jabir Ath Tha`i dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya, Jubair bin Nufair dari An Nawwas bin Sam'an berkata: Pada suatu pagi, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menyebut Dajjal, beliau melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengiranya berada disekelompok pohon kurma. Kami pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam lalu kami kembali lagi, beliau mengetahui hal itu pada kami lalu beliau bertanya: "Kenapa kalian?" kami menjawab: wahai Rasulullah, Tuan menyebut Dajjal pada suatu pagi, Tuan melirihkan dan mengeraskan suara hingga kami mengiranya ada disekelompok pohon kurma, beliau bersabda: "Selain Dajjal yang lebih aku khawatirkan pada kalian, bila ia muncul dan aku berada ditengah-tengah kalian, aku akan mengalahkannya, bukan kalian dan bila ia muncul dan aku sudah tidak ada ditengah-tengah kalian, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri dan Allah adalah penggantiku dalam menjaga setiap muslim. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut sangat keriting, matanya menonjol, mirip 'Abdu Al 'Uzza bin Qathan. Siapa pun diantara kalian yang melihatnya hendaklah membaca permulaan surat Al Kahfi, ia muncul diantara Syam dan 'Irak lalu banyak membuat kerusakan dikanan dan dikiri, wahai hamba-hamba Allah, teguhlah kalian." Kami bertanya: Berapa lama ia tinggal di bumi? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menjawab: "Empat puluh hari, satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti satu pekan dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian." Kami bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Tuan tentang satu hari yang seperti satu tahun, cukupkah bagi kami shalat sehari? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak, tapi perkirakanlah ukurannya." Kami bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya di bumi? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menjawab: Seperti hujan yang diakhiri angin. Ia mendatangi kaum dan menyeru mereka, mereka menerimanya, ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, langit lalu menurunkan hujan, ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bumi lalu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar dan kantong susu yang berisi lalu kehancuran datang lalu ia berkata padanya: 'Keluarkan harta simpananmu.' Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Kemudian ia memanggil seorang pemuda belia, ia menebasnya dengan pedang lalu memutusnya menjadi dua bagian lalu memanggilnya, ia datang memanggut-manggutkan wajahnya seraya tertawa, saat ia seperti itu, tiba-tiba 'Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di menara putih dengan mengenakan dua baju berwantek za'faran seraya meletakkan kedua tangannya diatas sayap dua malaikat, bila ia menundukkan kepala, air menetas dan bila ia mengangkat kepala keringat bercucuran seperti mutiara, tidaklah orang kafir mencium bau dirinya kecuali mati dan bau nafasnya sejauh matanya memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Ludd lalu membunuhnya. Setelah itu Isa putra Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka disurga. Saat mereka seperti itu, Allah mewahyukan padanya: 'Sesungguhnya Aku telah mengeluarkan hamba-hambaKu, tidak ada yang bisa memerangi mereka, karena itu giringlah hamba-hambaKu ke Thur. Allah mengirim Ya'juj dan Ma'juj, 'Dari segala penjuru mereka datang dengan cepat.' (Al Anbiyaa`: 96) Lalu yang terdepan melintasi danau Thabari dan minum kemudian yang belakang melintasi, mereka berkata: 'Tadi disini ada airnya.' nabi Allah Isa dan para sahabatnya dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik dari seratus dinar milik salah seorang dari kalian saat ini, lalu nabi Allah Isa dan para sahabatnya menginginkan Allah mengirimkan cacing di leher mereka lalu mereka mati seperti matinya satu jiwa, lalu 'Isa dan para sahabatnya datang, tidak ada satu sejengkal tempat pun melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk darah mereka. Lalu Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah lalu Allah mengirim burung seperti leher unta. Burung itu membawa mereka dan melemparkan mereka seperti yang dikehendaki Allah, lalu Allah mengirim hujan kepada mereka, tidak ada rumah dari bulu atau rumah dari tanah yang menghalangi turunnya hujan, hujan itu membasahi bumi hingga dan meninggalkan genangan dimana-mana. Allah memberkahi kesuburannya hingga hingga sekelompok manusia cukup dengan unta perahan, satu kabilah cukup dengan sapi perahan dan beberapa kerabat mencukupkan diri dengan kambing perahan. Saat mereka seperti itu, tiba-tiba Allah mengirim angin sepoi-sepoi lalu mencabut nyawa setiap orang mu`min dan muslim dibawah ketiak mereka, dan orang-orang yang tersisa adalah manusia-manusia buruk, mereka melakukan hubungan badan secara tenang-terangan seperti keledai kawin. Maka atas mereka itulah kiamat terjadi." (HR Muslim dalam Kitab Al-Fitaan Wa Asyrathis Saa'ah)

7.) Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada suatu negeripun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Makkah dan Madinah, karena tidak ada satu pintu masukpun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak tiga kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafiq daripadanya". (HR Bukhari dalam Al-Hajj, Muslim dalam Kitab Al-Fitaan Wa Asyrathis Saa'ah, At-Tirmidzi dalam Al-Fitan)

8.) dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Tidaklah seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan umatnya dari (Dajjal) yang buta sebelah matanya lagi pendusta. Ketahuilah, sesungguhnya ia buta sebelah mata, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah mata. Diantara kedua matanya tertulis kaf fa ra." (HR Bukhari dalam Shahiihnya : Kitab Al-Fitan , Muslim dalam Kitab Al-Fitaan Wa Asyrathis Saa'ah)

Semoga bermanfaat

___________________________________________________________________________________________________________
Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika ada di tulisan ini yang tidak sesuai keduanya, maka tinggalkanlah. Segera ikuti Al-Quran dan Sunnah

Untuk Ahmadi yang twitteran

Notes asli dari link ini http://on.fb.me/eIQaUP

1.) Ahmad Hardiono ngetweet "Ghulam Murtaza RT @mfahreza: @AhmadHardiono hehe maaf ya saya nanya mulu. pertanyaan terakhir sepertinya :D. siapa nama Bapak dari MGA?"

padahal yang saya dapati adalah


Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Seandainya tidak tersisa di dunia kecuali satu hari, niscaya Allah akan memanjangkan hari itu sampai Allah mengutus pada hari tersebut seorang lelaki dariku. Namanya sama dengan namaku. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dia akan memenuhi bumi.."

(HR Tirmidzi dalam Al-Fitan, dan Abu Daud dalam Al-Mahdi)

Kenapa namanya bukan Abdullah?

2.) Kenapa MGA tidak memimpin Arab? kenapa kata Ahmad Hardiono bahwa sistem khalifah diterapkan setelah MGA wafat?

padahal saya dapati adalah bahwa Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Dunia tidak akan berakhir sampai arab dipimpin oleh seorang lelaki dari ahlul baitku, namanya sama dengan namaku."
(HR Tirmidzi dalam Al-Fitan, dan Abu Daud dalam Al-Mahdi)

"Seorang lelaki dari ahlul baitku akan berkuasa, namanya sama dengan namaku."
(HR Tirmidzi dalam Al-Fitan, dan Abu Daud dalam Al-Mahdi)


Padahal Al-Mahdi akan berkuasa selama tujuh tahun..

Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Al-Mahdi dariku, ajlaa al-jabhah, aqnaa al-anfi. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesetaraan, sebagaimana (Sebelumnya) bumi dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezhaliman. Dia akan berkuasa selama tujuh tahun."
Al-Ajlaa : rambut tipis diantara kedua sisi dahi dari kedua pelipis.
Aqnaa Al-Anfi : panjang hidungnya.
(HR Ahmad dalam Al-Musnad, Abu Daud dalam Al-Mahdi, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak)

juga Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Al-Mahdi akan keluar pada akhir ummatku. Allah akan menurunkan kepadanya hujan. Bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Dia akan membagikan harta dengan rata. Binatang ternak menjadi banyak. Ummat menjadi mulia, dan dia akan hidup (berkuasa) selama tujuh atau delapan tahun."
(HR Al-Hakim. Al-Albani berkata "Ini adalah sanad yang shahih, rijal-rijalnya tsiqah.")


3.) Kenapa Isa Ibnu Maryam itu dijadikan satu dengan Al-Mahdi? Padahal keduanya adalah orang yang berbeda..

Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Terus menerus sekelompok dari ummatku berperang di atas kebenaran, mendapatkan kemenangan sampai hari kiamat. Kemudian turunlah Isa alaihis salam. Pemimpin mereka berkata : 'Kemarilah! Shalatlah mengimami kami!' Isa alaihissalam menjawab :"Tidak, sesungguhnya, sebagian kalian adalah imam bagi sebagian yang lain sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada ummat ini." (HR Muslim dalam Al-Iman, dan Imam Ahmad)

Pada hadits tersebut, yang menjadi Pemimpin yang dimaksud adalah Al-Mahdi. Dan Beliau meminta Isa alaihis salam untuk mengimami jama'ah. sedangkan Nabi Isa menolaknya. Kenapa MGA mengaku sebagai Messiah juga Al-Mahdi??


4.) Apakah pernah MGA mematahkan salib? Membunuh Babi?

padahal Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda dengan riwayat yang banyak sekali:

"Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, nanti akan turun kepada kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, meletakkan Jizyah dan tidak menerimanya dari orang kafir. Dia akan membagikan harta sehingga tidak seorangpun yang mau menerimanya. Dan sampai satu sujud lebih daripada dunia dan seisinya."
(HR Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad)5.) Kenapa sekarang MGA yang diakui sebagai Isa Bin Maryam sudah meninggal namun, Allah tidak mengutus angin yang dingin dari Syam sehingga mematikan seluruh orang beriman?

padahal Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Maka Allah akan mengutus Isa Bin Maryam.. kemudian manusia akan tinggal (hidup) selama tujuh tahun dalam keadaan tidak ada permusuhan antara dua orang, kemudian Allah mengutus angin yang dingin dari arah Negeri Syam, maka tidak ada seorangpun yang tinggal di permukaan bumi sementara di dalam hatinya masih terdapat kebaikan atau keimanan sebesar debu melainkan akan mematikannya." (HR Muslim dan Ahmad)


6.) Berapa umur MGA? Ahmad Hardiono mentweet "yaelah, gitu aja dibikin repot. Misal: klo anda mw makan masa anda cuma nungguin makanan dtg/ada? Umur'y itung sndiri 1835-1908."

padahal dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"kemudian Isa alaihis salam akan tinggal di bumi selama empat puluh tahun, kemudian dia akan wafat dan kaum muslimin menshalatinya." (HR Ahmad)7.) Saya bertanya kepada Ahmad Hardiono, pernah kah MGA membunuh? Lalu beliau mentweet "Males knp bung? Males karena takut atw knpa?. MGA tidak pernah membunuh atw dibunuh."

padahal dari Abu Umamah radhiyallahuanhu bahwasanya Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Ketika pemimpin kaum muslimin telah maju ke depan untuk mengimami mereka dalam shalat shubuh, tiba-tiba turunlah Isa Bin maryam kepada mereka pada waktu subuh. Pemimpin tersebut kemudian berjalan mundur ke belakang agar Isa alaihis salam maju ke depan. Lalu Isa alaihis salam meletakkan tangannya di pundak pemimpin tersebut, kemudian berkata "Majulah dan shalatlah (mengimami manusia), karena untuk engkaulah diserukan iqamat." Maka pemimpin mereka mengimami mereka. Ketika dia telah selesai shalat, Isa alaihis salam berakta :"Bukalah pintu!" Maka mereka pun membuka pintu dan di belakangnya terdapat Dajjal, bersamanya tujuh puluh ribu orang yahudi. Semuanya memiliki pedang yang berhias dan berjubah hijau. Setiap kali Dajjal melihat kepada Nabi Isa, maka Dajjal pun meleleh sebagaimana melelehnya garam dalam air. Kemudian Dajjal melarikan diri.

Isa alaihis salam berkata : 'Sesungguhnya saya memiliki ketetapan terhadap engkau yang engkau tidak bisa mendahuluiku dengannya.' Lalu Isa alahis salam mendapatinya di sisi Pintu Ludd sebelah timur, maka Isa alahis salam membunuhnya. Kemudian Allah menghancurkan orang-orang Yahudi. Tidak tersisa sesuatu apapun yang diciptakan oleh Allah yang bisa dijadikan tempat persembunyian orang-orang yahudi kecuali Allah menjadikan sesuatu itu mampu berbicara, -apakah itu batu, pohon, dinding, binatang (selain pohon gharqadah karena ia adalah pohonnya orang-orang yahudi)- kecuali berkata :"Wahai hamba Allah yang muslim, di sini ada orang yahudi, kemarilah! Bunuhlah dia! .." (HR Ibnu Majah)

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
"Ketika mereka (kaum muslimin) sedang mempersiapkan diri untuk berparang dan meluruskan shaf-shaf, kemudian shalatpun didirikan. Maka turunlah Isa bin Maryam alaihis salam. Apabila musuh Allah (Dajjal) melihatnya, maka dia akan meleleh sebagaimana garam meleleh dalam air. Seandainya Nabi Isa membiarkannya, maka ia akan meleleh hingga hancur. Akan tetapi Allah memperlihatkan kepada mereka darah Dajjal di tombaknya."
(HR Muslim dalam Shahihnya : Kitab Al-Fitan Wa Asyrathus Saa'ah)

terlihat dalam hadist tersebut bahwasanya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa.

8.) Yang terakhir dari saya. Kenapa tidak ada hal dari 4 ini yang terjadi sekarang?

a. ) Agama menjadi Satu
b. ) Suku Quraisy mengambil kembali kekuasaannya
c. ) Tidak ada permusuhan dan saling benci
d. ) Singa pun tidak menggangu anak perempuan

padahal bahwasanya dari Abu Umamah radyiallahu anhu, Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Isa bin Maryam akan berada diantara ummatku sebagai hakim yang adil dan imam yang adil. Dia akan mematahkan salib, menyembelih babi, meletakkan jizyah dan meninggalkan shadaqah. Kambing dan unta tidak diperdulikan. Permusuhan dan saling benci akan diangkat. Dihilangkan racun dari setiap hewan yang memiliki racun, sampai-sampai seorang anak memasukkan tangannya kepada ular dan tidak membahayakan bayi itu. Dan serigala akan berada di tengah gerombolan kambing seakan-akan ia adalah anjingnya. Dunia akan dipenuhi oleh kedamaian sebagaimana bejana yang bersisi air (karena sangat ratanya), agama akan menjadi satu, maka tidak ada yang disembah selain Allah, Peperangan meletakkan bebannya (tidak ada peperangan), suku Quraisy kembali mengambil kekuasaannya, dan bumi seakan-akan seperti bintangan perak, dan tumbuh-tumbuhannya akan tumbuh seperti zamannya Nabi Adam, sehingga apabila ada sekelompok orang berkumpul untuk makan setangkai anggur, maka hal itu akan membuatnya senang, dan apabila sekelompok orang tersebut berkumpul untuk memakan sebuah delima, maka hal itu juga akan membuat mereka senang. Seekor sapi pada saat itu harganya sangatlah murah dan seekor kuda hanya seharga beberapa dirham."

(HR Ibnu Majah kitab Al-Fitan, al-Hakim dalam Al-Mustadrak berkata "Ini adalah hadits yang shahih menurut syarat Muslim, dan tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim." Dan Beliau disepakati oleh Adz-Dzahabi.)


"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya)." QS 66:8

"Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan." QS 16:93
Pembicaraan di Twitter selengkapnya sebagai berikut :

13 Feb

saya bertanya : "mengenai Ahmadiyah, saya mendapati ada 2 perbedaan penjelasan, yang pertama GMA sebagai Nabi Isa,& GMA sebagai nabi terakhir mana yang benar diantara keduanya?"

Mas Ahmad menjawab : "Dr 2 persepsi yg anda kemukakan itu yg benar ialah HMGA telah mendakwakan diri sbg Imam Mahdi & Masih Mau'ud. Klo masalah khataman nabi itu ttp ada pd nabi Muhammad saw. Adanya HMGA itu tdk mengingkari pangkat khataman nabi pd rasullah saw."

saya bertanya :"oh iya maaf salah menyebut.. Terus mau tanya lagi Mau'ud itu apa? Muballig itu apa?Hazrat itu apa? dan berapa lama MGA hidup?"

saya bertanya :"wah repot lagi saya kalo liat2 web. saya tanya aja langsung, kan Anda penganutnya kan pasti tau detail,, berapa umur MGA?"


Mas Ahmad menjawab :"yaelah, gitu aja dibikin repot. Misal: klo anda mw makan masa anda cuma nungguin makanan dtg/ada? Umur'y itung sndiri 1835-1908."

saya bertanya :"ya maaf ya tapi saya males hehe. terus saya mau tanya lagi, Apa MGA pernah membunuh orang muslim maupun non-muslim?"

Mas Ahmad menjawab : "Males knp bung? Males karena takut atw knpa?. MGA tidak pernah membunuh atw dibunuh."

saya bertanya :"Oke deh, terus saya denger juga Ahmadi menggunakan sistem khilafah? Berapa lama MGA berkuasa?"

Mas Ahmad menjawab : "sistem khilafah itu terjadi setelah beliau (MGA) wafat bung... Klo males baca, ente print out dulu yg d web. Bavanya terserah ente"

saya bertanya :"@mfahreza: @AhmadHardiono terus mau nanya lagi, apakah MGA keturunan langsung dari Fathimah binti Rasullah shalallahu 'alayhi wasallam?"

Mas Ahmad menjawab "Y RT"

saya bertanya :"apakah MGA pernah membagi-bagikan hartanya? Apakah Imam Mahdi dan MGA dan Nabi Isa itu satu orang tersebut?"

Mas Ahmad menjawab "Ya "

saya bertanya :"@mfahreza: @AhmadHardiono hehe maaf ya saya nanya mulu. pertanyaan terakhir sepertinya :D. siapa nama Bapak dari MGA?"

Mas Ahmad menjawab :"Ghulam Murtaza RT "

yang ditulis disini adalah yang berkaitan dengan tanya kemudian jawab saja. jika ingin melihat percakapannya bisa dilihat di twitter.com

terima kasih___________________________________________________________________________________________________________
Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika ada di tulisan ini yang tidak sesuai keduanya, maka tinggalkanlah. Segera ikuti Al-Quran dan Sunnah

Hadits Perbedaan adalah rahmah

"Ikhtilaf ummatii rahmah"

"Perselisihan umatku adalah rahmat."


Syaikh al-Albani berkata, "Para ulama ahli hadits telah mengerahkan segala kemampuan mereka untuk menemukan sanad hadits ini, namun mereka tidak bisa menemukannya. Sampai-sampai Imam as-Suyuthi berkata 'Barangkali hadits ini di riwayatkan di sebagian kita para ulama yang tidak sampai kepada kita.' Namun menurutku ucapan ini jauh dari kebenaran, karena mempunyai konsekuensi bahwa ada beberapa hadits yang hilang dari umat ini. Hal ini sama sekali tidak boleh diyakini oleh seorang muslim."

Imam as-Subki berkata, "Hadits ini tidak dikenal oleh para ulama, dan saya pun tidak menemukan sanadnya, baik sanad yang shahih, lemah maupun palsu."

Cukuplah sebagai dalil bahwa perselihisihan bukanlah datang dari Allah, seandainya kita merenungkan firman-Nya.

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. " QS 4:82

Ayat ini sangat tegas menunjukkan bahwa perselisihan bukanlah datang dari Allah. Lalu bagaimana mungkin menjadikannya syari'at yang diikuti, serta memasukkannya sebagai sebuah rahmat yang diturunkan oleh Allah.

Kesimpulannya, perselisihan adalah sesuatu yang tercela dalam syari'at ini. maka wajib menghindarinya sebisa mungkin karena dapat melemahkan umat ini, sebagaimana firman Allah

"Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." QS 8:46

Adapun ridha dan menamakannya sebagai sebuah rahmat adalah jelas-jelas bertentangan dengan banyak ayat al-Quran yang sangat tegas mencelanya. Hal ini juga tidak ada sandarannya, kecuali hadits ini yang sama sekali tidak ada asal-usulnya dari Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam.

Kalau ada yang bertanya, "Para sahabat pun berselisih, padahal mereka adalah manusia paling utama. Apakah mereka juga tercela?

Maka Imam Ibnu Hazm telah menjawabnya "Jelas tidak. Mereka sama sekali tidak tercela karena masing-masing orang dari kalangan sahabat ingin meniti jalan Allah dan sama-sama ingin mencari kebenaran. Maka yang salah akan mendapatkan satu pahala karena niatnya yang shalih dalam mencari kebenaran, serta dihilangkan dosa dari mereka karena mereka sama sekali tidak bermaksud berbuat salah. Adapun bagi yang benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Demikian halnya dengan setiap muslim sampai hari kiamat jikalau berhadapan dengan suatu masalah agama yang tidak diketahuinya."

Disalin dari buku "Hadits Lemah dan Palsu yang populer di Indonesia." - Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf


___________________________________________________________________________________________________________
Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika ada di tulisan ini yang tidak sesuai keduanya, maka tinggalkanlah. Segera ikuti Al-Quran dan Sunnah

Followers