Share Islam

supporting Share Islam on Facebook

Untuk Ahmadi yang twitteran

Notes asli dari link ini http://on.fb.me/eIQaUP

1.) Ahmad Hardiono ngetweet "Ghulam Murtaza RT @mfahreza: @AhmadHardiono hehe maaf ya saya nanya mulu. pertanyaan terakhir sepertinya :D. siapa nama Bapak dari MGA?"

padahal yang saya dapati adalah


Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Seandainya tidak tersisa di dunia kecuali satu hari, niscaya Allah akan memanjangkan hari itu sampai Allah mengutus pada hari tersebut seorang lelaki dariku. Namanya sama dengan namaku. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dia akan memenuhi bumi.."

(HR Tirmidzi dalam Al-Fitan, dan Abu Daud dalam Al-Mahdi)

Kenapa namanya bukan Abdullah?

2.) Kenapa MGA tidak memimpin Arab? kenapa kata Ahmad Hardiono bahwa sistem khalifah diterapkan setelah MGA wafat?

padahal saya dapati adalah bahwa Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Dunia tidak akan berakhir sampai arab dipimpin oleh seorang lelaki dari ahlul baitku, namanya sama dengan namaku."
(HR Tirmidzi dalam Al-Fitan, dan Abu Daud dalam Al-Mahdi)

"Seorang lelaki dari ahlul baitku akan berkuasa, namanya sama dengan namaku."
(HR Tirmidzi dalam Al-Fitan, dan Abu Daud dalam Al-Mahdi)


Padahal Al-Mahdi akan berkuasa selama tujuh tahun..

Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Al-Mahdi dariku, ajlaa al-jabhah, aqnaa al-anfi. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesetaraan, sebagaimana (Sebelumnya) bumi dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezhaliman. Dia akan berkuasa selama tujuh tahun."
Al-Ajlaa : rambut tipis diantara kedua sisi dahi dari kedua pelipis.
Aqnaa Al-Anfi : panjang hidungnya.
(HR Ahmad dalam Al-Musnad, Abu Daud dalam Al-Mahdi, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak)

juga Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Al-Mahdi akan keluar pada akhir ummatku. Allah akan menurunkan kepadanya hujan. Bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Dia akan membagikan harta dengan rata. Binatang ternak menjadi banyak. Ummat menjadi mulia, dan dia akan hidup (berkuasa) selama tujuh atau delapan tahun."
(HR Al-Hakim. Al-Albani berkata "Ini adalah sanad yang shahih, rijal-rijalnya tsiqah.")


3.) Kenapa Isa Ibnu Maryam itu dijadikan satu dengan Al-Mahdi? Padahal keduanya adalah orang yang berbeda..

Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Terus menerus sekelompok dari ummatku berperang di atas kebenaran, mendapatkan kemenangan sampai hari kiamat. Kemudian turunlah Isa alaihis salam. Pemimpin mereka berkata : 'Kemarilah! Shalatlah mengimami kami!' Isa alaihissalam menjawab :"Tidak, sesungguhnya, sebagian kalian adalah imam bagi sebagian yang lain sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada ummat ini." (HR Muslim dalam Al-Iman, dan Imam Ahmad)

Pada hadits tersebut, yang menjadi Pemimpin yang dimaksud adalah Al-Mahdi. Dan Beliau meminta Isa alaihis salam untuk mengimami jama'ah. sedangkan Nabi Isa menolaknya. Kenapa MGA mengaku sebagai Messiah juga Al-Mahdi??


4.) Apakah pernah MGA mematahkan salib? Membunuh Babi?

padahal Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda dengan riwayat yang banyak sekali:

"Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, nanti akan turun kepada kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, meletakkan Jizyah dan tidak menerimanya dari orang kafir. Dia akan membagikan harta sehingga tidak seorangpun yang mau menerimanya. Dan sampai satu sujud lebih daripada dunia dan seisinya."
(HR Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad)5.) Kenapa sekarang MGA yang diakui sebagai Isa Bin Maryam sudah meninggal namun, Allah tidak mengutus angin yang dingin dari Syam sehingga mematikan seluruh orang beriman?

padahal Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Maka Allah akan mengutus Isa Bin Maryam.. kemudian manusia akan tinggal (hidup) selama tujuh tahun dalam keadaan tidak ada permusuhan antara dua orang, kemudian Allah mengutus angin yang dingin dari arah Negeri Syam, maka tidak ada seorangpun yang tinggal di permukaan bumi sementara di dalam hatinya masih terdapat kebaikan atau keimanan sebesar debu melainkan akan mematikannya." (HR Muslim dan Ahmad)


6.) Berapa umur MGA? Ahmad Hardiono mentweet "yaelah, gitu aja dibikin repot. Misal: klo anda mw makan masa anda cuma nungguin makanan dtg/ada? Umur'y itung sndiri 1835-1908."

padahal dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"kemudian Isa alaihis salam akan tinggal di bumi selama empat puluh tahun, kemudian dia akan wafat dan kaum muslimin menshalatinya." (HR Ahmad)7.) Saya bertanya kepada Ahmad Hardiono, pernah kah MGA membunuh? Lalu beliau mentweet "Males knp bung? Males karena takut atw knpa?. MGA tidak pernah membunuh atw dibunuh."

padahal dari Abu Umamah radhiyallahuanhu bahwasanya Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Ketika pemimpin kaum muslimin telah maju ke depan untuk mengimami mereka dalam shalat shubuh, tiba-tiba turunlah Isa Bin maryam kepada mereka pada waktu subuh. Pemimpin tersebut kemudian berjalan mundur ke belakang agar Isa alaihis salam maju ke depan. Lalu Isa alaihis salam meletakkan tangannya di pundak pemimpin tersebut, kemudian berkata "Majulah dan shalatlah (mengimami manusia), karena untuk engkaulah diserukan iqamat." Maka pemimpin mereka mengimami mereka. Ketika dia telah selesai shalat, Isa alaihis salam berakta :"Bukalah pintu!" Maka mereka pun membuka pintu dan di belakangnya terdapat Dajjal, bersamanya tujuh puluh ribu orang yahudi. Semuanya memiliki pedang yang berhias dan berjubah hijau. Setiap kali Dajjal melihat kepada Nabi Isa, maka Dajjal pun meleleh sebagaimana melelehnya garam dalam air. Kemudian Dajjal melarikan diri.

Isa alaihis salam berkata : 'Sesungguhnya saya memiliki ketetapan terhadap engkau yang engkau tidak bisa mendahuluiku dengannya.' Lalu Isa alahis salam mendapatinya di sisi Pintu Ludd sebelah timur, maka Isa alahis salam membunuhnya. Kemudian Allah menghancurkan orang-orang Yahudi. Tidak tersisa sesuatu apapun yang diciptakan oleh Allah yang bisa dijadikan tempat persembunyian orang-orang yahudi kecuali Allah menjadikan sesuatu itu mampu berbicara, -apakah itu batu, pohon, dinding, binatang (selain pohon gharqadah karena ia adalah pohonnya orang-orang yahudi)- kecuali berkata :"Wahai hamba Allah yang muslim, di sini ada orang yahudi, kemarilah! Bunuhlah dia! .." (HR Ibnu Majah)

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
"Ketika mereka (kaum muslimin) sedang mempersiapkan diri untuk berparang dan meluruskan shaf-shaf, kemudian shalatpun didirikan. Maka turunlah Isa bin Maryam alaihis salam. Apabila musuh Allah (Dajjal) melihatnya, maka dia akan meleleh sebagaimana garam meleleh dalam air. Seandainya Nabi Isa membiarkannya, maka ia akan meleleh hingga hancur. Akan tetapi Allah memperlihatkan kepada mereka darah Dajjal di tombaknya."
(HR Muslim dalam Shahihnya : Kitab Al-Fitan Wa Asyrathus Saa'ah)

terlihat dalam hadist tersebut bahwasanya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa.

8.) Yang terakhir dari saya. Kenapa tidak ada hal dari 4 ini yang terjadi sekarang?

a. ) Agama menjadi Satu
b. ) Suku Quraisy mengambil kembali kekuasaannya
c. ) Tidak ada permusuhan dan saling benci
d. ) Singa pun tidak menggangu anak perempuan

padahal bahwasanya dari Abu Umamah radyiallahu anhu, Rasullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Isa bin Maryam akan berada diantara ummatku sebagai hakim yang adil dan imam yang adil. Dia akan mematahkan salib, menyembelih babi, meletakkan jizyah dan meninggalkan shadaqah. Kambing dan unta tidak diperdulikan. Permusuhan dan saling benci akan diangkat. Dihilangkan racun dari setiap hewan yang memiliki racun, sampai-sampai seorang anak memasukkan tangannya kepada ular dan tidak membahayakan bayi itu. Dan serigala akan berada di tengah gerombolan kambing seakan-akan ia adalah anjingnya. Dunia akan dipenuhi oleh kedamaian sebagaimana bejana yang bersisi air (karena sangat ratanya), agama akan menjadi satu, maka tidak ada yang disembah selain Allah, Peperangan meletakkan bebannya (tidak ada peperangan), suku Quraisy kembali mengambil kekuasaannya, dan bumi seakan-akan seperti bintangan perak, dan tumbuh-tumbuhannya akan tumbuh seperti zamannya Nabi Adam, sehingga apabila ada sekelompok orang berkumpul untuk makan setangkai anggur, maka hal itu akan membuatnya senang, dan apabila sekelompok orang tersebut berkumpul untuk memakan sebuah delima, maka hal itu juga akan membuat mereka senang. Seekor sapi pada saat itu harganya sangatlah murah dan seekor kuda hanya seharga beberapa dirham."

(HR Ibnu Majah kitab Al-Fitan, al-Hakim dalam Al-Mustadrak berkata "Ini adalah hadits yang shahih menurut syarat Muslim, dan tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim." Dan Beliau disepakati oleh Adz-Dzahabi.)


"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya)." QS 66:8

"Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan." QS 16:93
Pembicaraan di Twitter selengkapnya sebagai berikut :

13 Feb

saya bertanya : "mengenai Ahmadiyah, saya mendapati ada 2 perbedaan penjelasan, yang pertama GMA sebagai Nabi Isa,& GMA sebagai nabi terakhir mana yang benar diantara keduanya?"

Mas Ahmad menjawab : "Dr 2 persepsi yg anda kemukakan itu yg benar ialah HMGA telah mendakwakan diri sbg Imam Mahdi & Masih Mau'ud. Klo masalah khataman nabi itu ttp ada pd nabi Muhammad saw. Adanya HMGA itu tdk mengingkari pangkat khataman nabi pd rasullah saw."

saya bertanya :"oh iya maaf salah menyebut.. Terus mau tanya lagi Mau'ud itu apa? Muballig itu apa?Hazrat itu apa? dan berapa lama MGA hidup?"

saya bertanya :"wah repot lagi saya kalo liat2 web. saya tanya aja langsung, kan Anda penganutnya kan pasti tau detail,, berapa umur MGA?"


Mas Ahmad menjawab :"yaelah, gitu aja dibikin repot. Misal: klo anda mw makan masa anda cuma nungguin makanan dtg/ada? Umur'y itung sndiri 1835-1908."

saya bertanya :"ya maaf ya tapi saya males hehe. terus saya mau tanya lagi, Apa MGA pernah membunuh orang muslim maupun non-muslim?"

Mas Ahmad menjawab : "Males knp bung? Males karena takut atw knpa?. MGA tidak pernah membunuh atw dibunuh."

saya bertanya :"Oke deh, terus saya denger juga Ahmadi menggunakan sistem khilafah? Berapa lama MGA berkuasa?"

Mas Ahmad menjawab : "sistem khilafah itu terjadi setelah beliau (MGA) wafat bung... Klo males baca, ente print out dulu yg d web. Bavanya terserah ente"

saya bertanya :"@mfahreza: @AhmadHardiono terus mau nanya lagi, apakah MGA keturunan langsung dari Fathimah binti Rasullah shalallahu 'alayhi wasallam?"

Mas Ahmad menjawab "Y RT"

saya bertanya :"apakah MGA pernah membagi-bagikan hartanya? Apakah Imam Mahdi dan MGA dan Nabi Isa itu satu orang tersebut?"

Mas Ahmad menjawab "Ya "

saya bertanya :"@mfahreza: @AhmadHardiono hehe maaf ya saya nanya mulu. pertanyaan terakhir sepertinya :D. siapa nama Bapak dari MGA?"

Mas Ahmad menjawab :"Ghulam Murtaza RT "

yang ditulis disini adalah yang berkaitan dengan tanya kemudian jawab saja. jika ingin melihat percakapannya bisa dilihat di twitter.com

terima kasih___________________________________________________________________________________________________________
Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika ada di tulisan ini yang tidak sesuai keduanya, maka tinggalkanlah. Segera ikuti Al-Quran dan Sunnah

0 komentar:

Post a Comment

Followers